Vänligen aktivera / aktivera JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activiva el Javascript![? ]
SENT: - - | LON: - -
SOG: - - | COG: - -
HAMNFOTO

Fartygsradar

Skickas gratis online live Följ

Skickar: 1921858
Hamnar: 20618
Stationer: 20618
Fyrar: 14670

Vad är Fartygsradar?

En Fartygsradar är ett elektroniskt navigeringsinstrument som används för att upptäcka position och rörelse av fartyg runt det egna fartyget.

Hur fungerar Fartygsradar?

Ett fartygs radar sänder ut elektromagnetiska pulser som reflekteras av andra fartyg eller föremål i närheten. De återkommande signalerna tas emot av radarn och omvandlas till en bild som visas på radarskärmen.

Vilken information ger Fartygsradarn?

En Fartygsradar ger information om avstånd, hastighet och riktning för andra fartyg eller föremål i området.

Vilken räckvidd har en Fartygsradar?

Räckvidden för en marin radar beror på enhetens prestanda och väderförhållandena. Räckvidden sträcker sig dock vanligtvis från några hundra meter till flera kilometer.

Vilka typer av Fartygsradar finns det?

Det finns flera typer av marinradar inklusive X-bandsradar, S-bandsradar och Dopplereffektradar.

Vad är skillnaden mellan X-Band Radar och S-Band Radar?

Skillnaden mellan X-bandsradar och S-bandsradar ligger i den frekvens med vilken de elektromagnetiska pulserna sänds ut. X-bandsradar har en högre frekvens och erbjuder högre upplösning, medan S-bandsradar har en lägre frekvens och ger längre räckvidd.

Vad är dopplereffekten i Fartygsradar?

Dopplereffekten är ett fenomen där frekvensen av elektromagnetiska vågor ändras när källan eller mottagaren rör sig i förhållande till vågen. En Fartygsradar med dopplereffekt kan alltså mäta farten på fartyg i området.

Hur visas fartyg på radarskärmen?

Fartyg visas på radarskärmen som blips eller ekon. Storleken och formen på blippen beror på fartygets storlek och form, samt avståndet och miljön.

Vad är en ARPA?

ARPA står för Automatic Radar Plotting Aid och är en funktion i marina radarsystem som ger automatisk plottning och kollisionsundvikande förmåga. ARPA-system kan beräkna och visa position, hastighet och riktning för andra fartyg för att underlätta säker navigering och undvika kollisioner.

Hur mäts noggrannheten hos ett fartygs radar?

Noggrannheten hos ett fartygs radar mäts av sändarfaktorn, upplösningen, repetitionsfrekvensen, känsligheten och systemets stabilitet.

Hur säkerställer man att ett fartygs radar fungerar korrekt?

En marin radar kräver regelbundet underhåll och kalibrering för att säkerställa att den fungerar korrekt. Det är också viktigt att antennen och andra komponenter hålls rena och fria från smuts, snö och is.

Vilka försiktighetsåtgärder måste vidtas vid användning av Fartygsradar?

Vid användning av marin radar måste vissa försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att enheten är säker och effektiv. Detta inkluderar användning av antennmaster och fästen som är lämpliga för den specifika antennen och enheten, och övervakning av det omgivande området för eventuella störningar och störningar.

Vilken roll spelar Fartygsradar i navigering på öppet hav?

Fartygsradar spelar en viktig roll för att navigera på öppet hav eftersom den gör det möjligt för fartyget att upptäcka och undvika andra fartyg och föremål i närheten. Det är särskilt användbart vid dålig sikt och dåligt väder.

Hur påverkas Fartygsradarn av dåligt väder?

En Fartygsradar kan påverkas av regn, snö och dimma i dåligt väder, eftersom dessa material kan absorbera och reflektera de elektromagnetiska signalerna. I vissa fall kan ett fartygs radar också påverkas av havsförhållanden och vågrörelser.

Vad är den maximala räckvidden för ett fartygs radar?

Den maximala räckvidden för en marin radar beror på enhetens prestanda och väderförhållandena. Vanligtvis kan dock en Fartygsradar upptäcka fartyg på flera kilometers avstånd.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med X-band radar?

Fördelarna med X-band radar är hög upplösning och noggrannhet, vilket gör det möjligt att detektera små föremål och hinder. Nackdelar är att den är känslig för störningar från regn och dimma och att den har en begränsad räckvidd.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med S-bandsradar?

Fördelarna med S-bandsradar är längre räckvidd än X-bandsradar och mindre känslighet för störningar från regn och dimma. Nackdelarna är lägre upplösning och noggrannhet jämfört med X-band radar.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med multifrekventa radarsystem?

Flerfrekvensradarsystem erbjuder fördelarna med både X-bands- och S-bandsradar och kan växla mellan frekvenser efter behov. Nackdelar är högre kostnader och komplexitet.

Vilka är huvuddragen i ARPA?

Huvudfunktionerna i ARPA är den automatiska plottningen och funktionen för att undvika kollisioner, beräkna och visa position, hastighet och riktning för andra fartyg samt övervakning av omgivningen för eventuella kollisioner.

Hur kan Fartygsradar användas för att rädda skeppsbrutna människor?

En Fartygsradar kan användas för att rädda skeppsbrutna människor genom att hjälpa till att lokalisera det saknade fartyget och sända dess position till räddningsteam.

Vilken betydelse har ECDIS för modern navigering?

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) är ett avancerat navigationssystem som använder elektroniska sjökort och realtidsinformation om fartyg och omgivande föremål för att underlätta säker och effektiv navigering. ECDIS har gjort navigering till sjöss säkrare och effektivare och används mer och mer inom modern sjöfart.

Vilken roll spelar GPS i marin navigering?

GPS (Global Positioning System) spelar en viktig roll vid navigering till sjöss eftersom det låter fartyget bestämma sin exakta position och visa den på de elektroniska sjökorten. GPS är särskilt användbart när du navigerar i okända vatten och när sikten är dålig.

Vad är skillnaden mellan ett ARPA-system och ett AIS-system?

Ett ARPA-system (Automatic Radar Plotting Aid) är ett radarsystem som kan beräkna och visa position, hastighet och riktning för andra fartyg för att underlätta säker navigering och undvika kollision. Ett AIS-system (Automatic Identification System) är ett system som kan identifiera fartyg med en radiolänk och sända information som namn, position, kurs och hastighet. Medan ARPA beräknar positionen för andra fartyg baserat på radarinformation, får AIS denna information direkt från fartygen själva, men båda systemen kan användas i kombination för att ge mer omfattande övervakning och undvika kollisioner.

Vilken funktion har RACON?

RACON (Radar Beacon) är en liten radio som sänder ut en radarsignal för att ge andra fartyg och navigationssystem ett referensmärke. RACONs placeras ofta på navaider och bojar för att öka deras synlighet och möjliggöra mer exakt navigering.

Vilken funktion har EPIRB?

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) är ett nödsignalsystem som automatiskt utlöses i händelse av en nödsituation och avger en signal som kan fångas upp av sök- och räddningsteam för att fastställa fartygets exakta position. EPIRB är en viktig del av säkerhetsutrustningen till sjöss och kan bidra till att öka chanserna för skeppsbrutna människor att överleva.

Vilken funktion har SART?

SART (Search and Rescue Radar Transponder) är ett nödsignalsystem som aktiveras i nödsituationer och avger en signal som radar kan upptäcka. Vanligtvis används på livbåtar och flytvästar, SARTs kan hjälpa till att underlätta sökning och räddning av skeppsbrutna människor.

Vilken funktion har VTS?

VTS (Vessel Traffic Service) är ett övervakningssystem utformat för att samordna och övervaka trafiken av fartyg i trafikerade områden. VTS kan samla in och visa information som position, kurs och hastighet för fartyg för att stödja säker och effektiv navigering.

Vad är skillnaden mellan radar och ekolod?

Radar och ekolod är båda tekniker för att lokalisera objekt, men de har olika tillämpningar och arbetsprinciper. Radar använder elektromagnetiska vågor för att bestämma objektens position, medan ekolod använder ljudvågor. Radar används främst inom flygteknik och marin navigering, medan ekolod främst används i undervattensutforskning och militära tillämpningar.

Hur fungerar en Doppler-radar?

En dopplerradar använder dopplereffekten för att mäta objektens hastighet. Dopplereffekten uppstår när en vågs frekvens ändras när källan eller mottagaren rör sig i förhållande till vågen. En dopplerradar sänder kontinuerligt ut elektromagnetiska vågor, som reflekteras av föremål och återförs till radarn. Genom att mäta de återkommande vågornas frekvensförskjutning kan radarn beräkna objektets hastighet.

Vad är en SAR-radar?

SAR (Synthetic Aperture Radar) är en speciell typ av radar som kan skapa högupplösta bilder av jordens yta. SAR använder en stor antenn och komplexa signalbehandlingsalgoritmer för att skapa bilder som liknar foton. SAR-radar används i stor utsträckning vid jordobservation, övervakning av kustlinjer och sökning efter saknade flygplan och fartyg.

Vad är en MARPA-radar?

MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) är en funktion tillgänglig på vissa moderna marina radarsystem som automatiskt beräknar kurser, hastigheter och kollisionsrisker för närliggande fartyg. MARPA kan hjälpa till att undvika kollisioner och göra navigeringen enklare.

Vad är skillnaden mellan en X-bandsradar och en S-bandsradar?

Den största skillnaden mellan X-bandsradar och S-bandsradar är frekvensen av de elektromagnetiska vågorna de använder. X-bandsradar använder en frekvens på cirka 8-12 GHz, medan S-bandsradar använder en frekvens på cirka 2-4 GHz. X-band radar har vanligtvis högre upplösning och noggrannhet, men är mer mottaglig för väderförhållanden som regn och dimma. S-bandsradarn är mindre väderkänslig och har längre räckvidd, men lägre upplösning.

Vad är skillnaden mellan en monopulsradar och en phased array radar?

Monopulsradar och phased array radar är två olika typer av radarantenner som används för att generera radarstrålar. En monopulsradar använder en enda antenn som kan riktas i olika riktningar för att skapa en radarstråle. En fasad arrayradar, å andra sidan, använder flera små antenner som kan styras elektroniskt för att skapa en radarstråle i olika riktningar. Phased array radar erbjuder vanligtvis större flexibilitet och noggrannhet, medan monopulsradar är enklare och billigare att bygga.

Vad är skillnaden mellan en X-Band Phased Array Radar och en S-Band Phased Array Radar?

Liksom med konventionella X-bands- och S-bandsradarsystem ligger skillnaden mellan X-band phased array radar och S-band phased array radar i frekvensen av de använda elektromagnetiska vågorna. X-band phased array radar använder en frekvens på cirka 8-12 GHz, medan S-band phased array radar använder en frekvens på cirka 2-4 GHz. I allmänhet erbjuder X-band phased array radar högre upplösning och noggrannhet, men är mer mottaglig för väderförhållanden som regn och dimma. S-band phased array radar är mindre känslig för väderpåverkan och har en längre räckvidd, men lägre upplösning.

Hur fungerar en Doppler väderradar?

En dopplerväderradar fungerar på samma sätt som en dopplerradar, men använder lägre frekvens (i området cirka 2-4 GHz) elektromagnetiska vågor. Genom att mäta frekvensförskjutningen av de reflekterade vågorna som orsakas av regndroppars eller snös rörelse, kan Dopplerväderradar mäta nederbördshastigheten och riktningen. Denna information kan användas för att förbättra väderprognoser och varna för kraftiga stormar eller andra väderrisker.

Vad är en AIS?

AIS (Automatic Identification System) är ett system som används för att samla in och dela information om närliggande fartyg. AIS använder en speciell typ av radioteknik för att automatiskt skicka och ta emot data som fartygets namn, position, kurs och hastighet. Dessa data kan tas emot av andra fartyg eller av kustbevakningen för att förbättra navigeringen och undvika kollisioner.

Hur integrerar fartyg AIS i sina radarsystem?

Många moderna Fartygsradarsystem kan ta emot och integrera AIS-data. På en radarskärm kan fartyg som sänder AIS visas med en speciell ikon som innehåller information som fartygets namn, hastighet och kurs. Genom att integrera AIS i radarsystemet kan fartyg bättre övervaka sin omgivning och undvika kollisioner.

Vad är radarfluktuationer?

Radarfluktuationer, även känd som clutter, är signaler på en radarskärm som inte kommer från föremål av intresse utan reflekteras från andra föremål som byggnader, berg eller svärd. Dessa signaler kan påverka radarskärmens läsbarhet och påverka radarsystemets förmåga att upptäcka mål av intresse. Det finns flera tekniker som kan användas för att minska eller eliminera radarjitter, till exempel signalbehandlingsalgoritmer som förbättrar signal-brusförhållandet eller använder filter för att avvisa oönskade signaler.

Vad är räckvidden för en typisk Fartygsradar?

Räckvidden för en typisk Fartygsradar beror på flera faktorer, såsom frekvensen på den använda radarn, sändningseffekten och storleken på antennsystemet. Som regel kan moderna Fartygsradarsystem ha en räckvidd på upp till 100 nautiska mil eller mer på grund av sina högre frekvenser och större antenner. Räckvidden kan dock påverkas av dåliga väderförhållanden eller hinder som berg eller byggnader.

Vilka är fördelarna med en Fartygsradar med dubbla band?

En dubbelbands marinradar använder både X-bands- och S-bandsradarfrekvenser för att ge bättre räckvidd och upplösning, samt större noggrannhet och robusthet. X-bandsradar erbjuder högre upplösning och noggrannhet men är mer känslig för väderförhållanden som regn och dimma, medan S-bandsradar är mindre känslig för väderförhållanden och har en längre räckvidd men lägre upplösning. En dubbelbands Fartygsradar gör att fartyget kan dra fördel av båda frekvensområdena för en mer heltäckande och exakt representation av miljön.

Vad är skillnaden mellan en solid state- och magnetronskeppsradar?

Skillnaden mellan en solid state- och en magnetronskeppsradar ligger i vilken typ av elektroniska komponenter som används. En magnetron marin radar använder en magnetron för att generera och sända elektromagnetiska vågor, medan en solid state marin radar använder halvledarkomponenter som transistorer och dioder för att generera och sända elektromagnetiska vågor. Solid state marina radarsystem tenderar att vara mer energieffektiva, pålitliga och hållbara än magnetron marina radarsystem, och har också en snabbare starttid och högre pulsfrekvens. Emellertid kan magnetronskeppsradarsystem ha högre sändningseffekt och räckvidd.

Vad är ARPA-funktioner?

ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) är en funktion som kan integreras i moderna Fartygsradarsystem och möjliggör automatisk detektering och övervakning av fraktobjekt. ARPA-funktioner kan innefatta att förutsäga kollisionskurser, skapa spårdiagram och beräkna kurser och hastigheter för andra fartyg. ARPA kan också bidra till att öka säkerheten till sjöss genom att hjälpa fartygets rorsman att tidigt identifiera och undvika potentiella kollisioner. ARPA-funktioner kan också generera en mängd olika varningar och larm för att uppmärksamma fartygets rorsman på potentiella faror.

Vilken betydelse har ECDIS i förhållande till Fartygsradar?

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) är ett elektroniskt navigationssystem som visar kart- och positionsdata på en datorskärm. Den är vanligtvis integrerad med fartygets radarsystem och kan använda dess data för att skapa en korrekt och aktuell bild av omgivningen. ECDIS låter fartyget spåra sin position på sjökortet, planera rutter och identifiera hinder och faror längs vägen. Det kan också bidra till att öka navigeringsnoggrannheten och säkerheten genom att ge fartygets rorsman en mer komplett och exakt bild av omgivningen.

Vad är AIS-information och hur är den kopplad till Fartygsradarsystem?

AIS (Automatic Identification System) är ett system för att identifiera och spåra fraktobjekt, vanligtvis installerat på större fartyg. Den sänder information som fartygets namn, position, kurs och hastighet över en VHF-radiofrekvens. Fartygsradarsystem kan ta emot och använda denna information för att skapa en mer heltäckande representation av miljön och undvika kollisionskurser. AIS kan också hjälpa till att förbättra kommunikationen mellan fartyg och landstationer, vilket ökar navigeringssäkerheten.

Vilka är utmaningarna med att använda Fartygsradarsystem?

Det finns flera utmaningar med att använda Fartygsradarsystem, som sikten begränsad av dåliga väderförhållanden eller hinder som berg eller byggnader. Fartygsradarer kan också utsättas för störningar från andra elektroniska enheter och signalkällor, vilket kan leda till felaktiga eller felaktiga resultat. Det kan också vara svårt att förlita sig på tolkningen av Fartygsradardata eftersom det tenderar att ge en abstrakt representation av omgivningen, vilket överlåter till fartygets rorsman att tolka och använda informationen korrekt.

Hur kan Fartygsradarsystem bidra till att öka säkerheten till sjöss?

Fartygsradarsystem kan bidra till att öka säkerheten till sjöss genom att ge fartyget en exakt och korrekt representation av miljön, upptäcka potentiella kollisioner tidigt och utlösa larm och varningar för att uppmärksamma fartygets rorsman på faror. Fartygsradarer kan också integreras med andra navigationssystem som ECDIS och AIS för att ge en mer heltäckande och korrekt representation av miljön och öka navigeringssäkerheten. Dessutom kan Fartygsradarer också användas för att övervaka fartygstrafik och spåra fartygsrörelser, vilket kan bidra till att förbättra trafiköverensstämmelse och samordning av fartygsrörelser.

Hur kan man förbättra noggrannheten hos Fartygsradardata?

Noggrannheten i Fartygsradardata kan förbättras genom olika åtgärder, som att använda högkvalitativ radarutrustning med bra upplösning och känslighet. Det kan också vara till hjälp att regelbundet underhålla och kalibrera Fartygsradarer för att säkerställa att de fungerar korrekt och ger korrekta data. Att använda antenner med hög effekt och känslighet kan också bidra till att förbättra räckvidden och noggrannheten hos fartygsburna radar. Dessutom gör integration med andra navigationssystem som GPS och ECDIS att Fartygsradarer kan arbeta mer exakt och exakt.

Vilka typer av Fartygsradarenheter finns det?

Det finns olika typer av marina radar, inklusive X-band, S-band och L-band radar. X-bandsradarer har vanligtvis högre upplösning och känslighet, men är begränsade till ett begränsat avstånd. S-bandsradar har längre räckvidd men lägre upplösning än X-bandsradar. L-bandsradarer är designade för användning på mindre fartyg och har en begränsad räckvidd, men är vanligtvis billigare än andra radarer. Det finns också specialiserade marina radarer för användning i arktiska vatten som kan upptäcka och undvika isberg och andra hinder.

Vilka är begränsningarna för att använda Fartygsradar i navigering?

Även om marina radarer spelar en viktig roll för navigering och säkerhet till sjöss har de också begränsningar. Dåligt väder som dimma, regn och snö kan minska radarsystemets synlighet och minska noggrannheten i uppgifterna. Dessutom kan marina radarer utsättas för störningar från andra elektroniska enheter och signalkällor, vilket kan leda till felaktiga eller felaktiga resultat. Det är också viktigt att notera att Fartygsradardata vanligtvis ger en abstrakt representation av miljön och det är fartygets befälhavares ansvar att tolka dessa data och, i samband med andra navigationssystem och information, fatta lämpliga navigering och beslutsfattande.

Vad är framtiden för Fartygsradarsystem?

Framtiden för marina radarsystem ser ljus ut eftersom tekniken och integrationen med andra navigationssystem fortsätter att utvecklas. Framtida fartygsburna radarsystem förväntas ha ännu högre upplösning och räckvidd, samt förbättrad integration med andra navigationssystem, inklusive autonom navigering och artificiell intelligens. Dessutom förväntas användningen av marina radarsystem fortsätta att öka till följd av strängare regler och standarder för navigering och säkerhet till sjöss.

Det är inte bara flygplan som kan spåras på Internet - det finns också Fartygsradar! Här kan fartygspositionerna över hela världen spåras och observeras. Du kommer inte bara att få information om de olika fartygspositionerna, du kommer också att få fartygsspecifik information Details försedd. Ett gratiserbjudande som kommer att fascinera framför allt fartygsentusiaster.

Ett onlineverktyg för fartygsentusiaster

Onlineverktyget kommer garanterat inte att ge dig några större utmaningar: du kommer först att se gröna rutor på kartan, som alla har siffror. Varje nummer står för antalet fartygsobjekt i den delen av kartan. Använd zoomfunktionen så att du kan se de enskilda fartygen ännu bättre. Du kommer att märka att det finns olika färger. Färgerna ger dig informationen om det är ett vanligt passagerarfartyg, ett tankfartyg, ett lastfartyg eller en yacht. Diamantsymbolen indikerar att föremålet inte rör sig - fartyget ligger därför i hamn. Pilsymbolen å sin sida står för ett rörligt föremål – det betyder att fartyget just nu är på väg. Det är enkla färger och symboler som ger dig mycket information så att du vet vilka fartyg som just nu är på gång eller ligger i hamn.

Du får mycket information

Om du klickar på fartygssymbolen får du mer information. Du får detaljerad statistik om typ, destination, landsflagga, rutt och hastighet. Du hittar också ett stort bildgalleri med otaliga bilder på fartyget. Naturligtvis kan användare också ladda upp bilder på fartyget själva, så att du alltid får de senaste bilderna på fartyget. Fartygsobservationen fungerar även perfekt för insjöar – även för sjöar och floder, så att man inte bara kan observera fartyg som är ute på havet. Fartygsobservationen garanterar mycket information och Details, så att tristess garanteras!

Hur behandlas uppgifterna?

Uppgifterna samlas in och förs vidare av ett automatiskt identifieringssystem (AIS - "Automatic Identification System") Fartyg av en viss storlek måste vara utrustade med en sådan anordning. För att uppgifterna ska tas emot krävs API-stationer, vilket inte bara samla in datan, utan även konvertera det och sedan föra det vidare till de olika anläggningarna.Självklart finns det fartyg som inte går att hitta på kartan.Om det inte finns någon API-station i närheten kan data inte samlas in och därmed Fördelen är att varje användare kan stödja projektet självständigt: Installera helt enkelt en API-station hemma så att data kan samlas in och sedan bearbetas Bor du i ett område där knappt några fartyg registreras kan du till och med begära API-enheten gratis – projektet lever trots allt från nya Sta så att ännu mer data kan samlas in och bearbetas. Om du är osäker på om du kommer att få en sådan enhet gratis bör du helt enkelt fråga och pröva lyckan.

Använd transpondern till ditt eget skepp

Om du äger din egen yacht och vill att den ska visas på ett fartygs radar i 24 timmar måste du också vidta försiktighetsåtgärder och installera en motsvarande AIS-transponder på fartyget. Storleken på din yacht spelar ingen roll - det räcker med en billig enhet om yachten inte måste vara utrustad med en transponder enligt lag. Utöver transpondern finns även alternativ - som mAIS-appen. Det är viktigt att du anger all statistisk data korrekt så att ditt skepp syns på radarn.

Skeppsvänner kommer att bli glada

Inte bara vill du ha information om fartygets rutt, du vill ibland också ha det Details om själva skeppet? Då kommer du definitivt att bli förvånad! Du får inte bara information om rutten, du får också Details om typen, aktuell hastighet och även information om fartyget är på väg eller i hamn!

Marinetraffic

Fortfarande ingen färja i sikte. Inte heller de anställda i företaget har någon aning om när färjan kommer. Passageraren är nervös, osäker och ibland irriterad över att de inte får någon relevant information. Ska passageraren ta en kaffe till eller snarare stanna i närheten?

Hur kan jag spåra ett fartyg?

Ett sätt är att titta på "marinetraffic.live". Alla fartyg kan identifieras och spåras på denna portal, förutsatt att de är av en viss storlek. Om användaren klickar på motsvarande symbol får han information om landets flagga, fartygstyp, status, aktuell hastighet, kurs, längd och bredd, djupgående och även om destinationshamnen marinetraffic.com finns det också många bilder på fartygen som kan laddas upp av användarna.

Systemet bakom marinetraffic.com

Användare får denna speciella data och information tack vare "Automatic Identification System" (AIS) eller "Universal Automatic Identification System" (UAIS). De automatiska identifieringssystemen är radiosystem som utbyter navigering och annan fartygsdata, så att det på senare år skett en förbättring av säkerheten och kontrollen av sjöfartstrafiken. Den 6 december 2000 accepterades identifieringssystemen som standard av "International Maritime Organization (IMO). Den "International Convention for the Safety of Life at Sea" (SOLAS) föreskriver också att alla fartyg som gör internationella resor måste vara utrustade Alla kommersiella fartyg över 2004 GT har varit skyldiga att ha ett AIS-system installerat sedan januari 300 och alla över 2008 GT sedan juli 500. Även fartyg som har fler än 50 passagerare ombord och är längre än 20 meter måste ha en AIS-systemet har en AIS-enhet ombord. De enda undantagen är örlogsfartyg. Det finns nationella undantag för traditionella fartyg. SOLAS-reglerna gäller inte för inlandsfartyg, här måste de nationella eller EU-reglerna följas.

Vilken data överförs?

AIS:en rapporterar en stor mängd data som tas emot av de mottagande enheterna, som måste vara inom räckvidd, och därefter utvärderas. Uppgifterna inkluderar:
Resedata överförs också. Detta inkluderar resmålet, beräknad ankomsttid och även antalet personer ombord. Inland AIS presenterar också ytterligare data:
  1. ENI fartygsnummer
  2. Lastens klass för farligt gods
  3. Associationsdata (längd, bredd, typ ERI)
  4. utkast
  5. fairway sida höger/links
  6. Laddar skick
  7. Maximal höjd över vattnet
Det bör noteras att naturligtvis inte all data alltid är tillgänglig. Särskilt på fritidsbåtsturer händer det ofta att endast fartygets namn, position, kurs, MMSI och fartygsstorlek radiosänds. För att data ska kunna utvärderas senare måste det finnas en AIS-mottagningsstation i närheten. Om ingen mottagare är tillgänglig kan de skickade uppgifterna inte tas emot och sedan inte vidarebefordras. Det innebär att endast AIS-fartyg som är nära kusten kan spåras. Även lågflygande satelliter ("LEO" - Low Earth Orbit) kan ta emot och vidarebefordra data. Vesseltracker.com, en kommersiell tjänst, säger sig vara den allra första AIS-leverantören som kombinerar markbundna AIS-positioner med sina satellitpositioner. Därmed kan användare också spåra fartyg som är på öppet hav.

Användaren kan bli en del av systemet

Om användaren bor nära vattnet kan han installera en AIS-station och därefter bli en del av systemet. Användaren kan, åtminstone med lite tur, få tillgång till stationen gratis från webbplatsen (marinetraffic.live) relatera. Om användaren har ett eget fartyg eller båt kan han även utrusta det med sändaren och överföra sina data via en app. Appen är tillgänglig för Android- och iOS-enheter. Det finns även kommersiella tjänster, som FleetMon (www.fleetmon.com), som används av Hamburg.de (www.hamburg.de/schiffsradar). Därmed kan alla fartyg som ligger i Hamburgområdet spåras. Spårning är möjlig dygnet runt - i realtid.

Spåra fartygets position online

AIS-teknik gör det möjligt för fartyg och deras positioner att visas på kartan i realtid. Som regel används Google Maps. Kartan är berikad med AIS-data. Detta kallas en "mashup". Det finns dock flera webbplatser som behandlar de olika fartygspositionerna och presenterar dem i realtid på en karta. De mest kända webbplatserna inkluderar Marinetraffic, shipfinder.co och localizatado.

Vill du observera fartyg?

Medan ADS-B-transpondrar används i flygplan används så kallade AIS-transpondrar för att bestämma fartygets position. AIS är ett system för att fastställa navigationsdata. Data registreras online och visas sedan på en karta. Detta ger dig en inblick i de aktuella fartygspositionerna, med informationen som visas i realtid. Det bör noteras att "realtiden" har en fördröjning på 1 minuter.

Marinetraffic

Gillar du att titta på fartyg och vill veta vilka fartyg som är på väg just nu? Då är du förmodligen redan på Marinetraffic- Sidan landade. Fartygets positioner visas här i realtid. Google Maps fungerar som kartbas. Regionerna i världens hav och kuster är indelade i kvadranter. Siffrorna som finns i kvadranterna ska berätta hur många fartyg som finns i en kvadrant. Fartygstyperna är differentierade med symboler. de Legende, som ligger till vänster på kartan, ger dig en överblick. Hittar du en röd symbol är det ett tankfartyg. Du kan klicka på fartyget för att få mer information - såsom fartygstyp, kurs, landsflagga, namn, hastighet, senast rest kurs. Marinetraffic kan vara en välkänd plats för fartygsälskare, men den fick betydelse först efter MS Concordia-olyckan. MS Concordias odyssé kunde observeras på sidan. Du kommer att bli förvånad över hur upptagna världshaven är när du Marinetraffic-Öppen sida. Ett tips: Ta en titt på Gibraltarsundet - du kommer att bli förvånad!

Shipfinder.co

Shipfinder.co bygger på samma princip som Marinetraffic. Även här visas AIS-data på en karta. Du kommer att få mycket information och även få mer Details, när du klickar på ett skepp. Så du kan få information om fartygets namn, kurs och hastighet. Det faktum att historiska data också görs tillgängliga är särskilt enastående. Zooma till den lägsta nivån på kartan så att i det övre högra området "Play" blir synlig. Tryck på önskat datum och välj önskad tid, varvid du även kan använda snabbspolningsfunktionen så att du får en registrering av fartygstrafiken vid den tidpunkten. Du kan även klicka på kurshistoriken för alla fartyg på shipfinder.co. Klicka på " Toggle Ship Path" och få en detaljerad översikt över fartygets kurs. En särskilt trevlig funktion är möjligheten att exportera till en KML-fil.

Lokaliserad

Localizatado är en spansk webbplats som uteslutande handlar om frakttrafik runt Portugal, Spanien, Italien, Frankrike, Holland, Grekland, USA och Kina. Här kan du spåra fartygets positioner och även observera motsvarande delar av kusten. Det som är särskilt intressant är det faktum att inte bara fartygen kan spåras, utan även meteorologisk information och vinden kan visas som ett lager. På hemsidan hittar du också mycket information om de enskilda fartygen - ett klick räcker för att du ska få veta mer Details om fartyget. Det finns också ett skjutreglage på kartans vänstra sida, så att du kan beräkna fartygets positioner i förväg. De förutsedda platserna bygger dock på att fartyget inte ändrar fart. Detta ger dig en överblick över när fartyget förväntas nå sin destination. "Nautical Charts", en annan mycket trevlig funktion, visar dig sjökortet. Observera dock att denna karta inte på något sätt ersätter verklig navigering och därför inte får användas för navigering! Du kan även visa andra transpondrar. Låt amatörradion tona in för dig! Dessutom kan satellitspår och NAVTEX-data också visas. Alla dessa funktioner gör webbplatsen till en rolig och spännande plats för fartygsentusiaster som inte bara vill ta reda på positioner, utan också information och Details vill veta.

Du kommer att bli förvånad

Om du inte bara vill spåra fartyg, utan även information och Details vill veta, du kommer att bli förvånad över hemsidan! Här hittar du all relevant information Details och du kommer att bli förvånad över hur upptagna våra hav är.

Ladda ner appen

Storlek i m


Hastighet i kn


Bygga

+ -
+ Baslager
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ -
+ basöverlägg
+ -
+ -
+-
+-
+ Väder
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+
Ikoner / etiketter
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -